Contact Us
Keren Yishai
Rav Mordechai Elon
See the Mekorot
This week's shiur
Listen to the Shiur

ס"שתה ןושחב א"י ,ד"סב

עובשה תשרפב םירועישו תוחיש
םידימלת י"ע וכרענו ובתכנש

יפמ
א"טילש ןולא יכדרמ ברההתבשה ,הבושת ,תבש

הבושתה ימילו וניזאה תשרפל

םילימב חתפנש טויפ ,הילדג םוצב םיגהנמהמ לודג קלחב עיפומש הפי טויפב
יפל םייארקמה הבושתה לעב םיראותמ "הבבושה תבל הבושת ךרד תירוה"
ןיק תמיוסמ הדימבו ,שנענ ןיק ,אטוח ןיק .ןיק אוה םהבש ןושארה .םרדס
הלחתהב שנענ לבה תא גרהש ןיק .הבושת לש אשונב והשמ השוע וא ,הסנמ
ליחתמ ןיק "ץראב היהת דנו ענ" לש שנועה ירחאו ,"ץראב היהת דנו ענ"ב
.ותוא גורהל לוכי ואצומ לכ ץראב דנו ענ אוה םאש ששוח אוה .ןתמו אשמ
."ואצומ לכ ותוא תוכה יתלבל" תוא םישי אוהש ול חיטבמ אוה ךורב שודקה
אוה ךורב שודקה .דנו ענ ירמגל אל אוהש אלא ,תוא ול םש אוהש רבתסמ זא
."םקי םיתעבש ןיק גרה לכ ןכל 'ה ול רמאיו" :1 רוקמב לכ םדוק ול רמוא
גרוה רבד לש ופוסבש ,לדוגה קוחצ הזש םירמוא ויה םירחא תומוקמב ,בגא
."ואצמ לכ ותא תוכה יתלבל תוא ןיקל 'ה םשיו" .ךמל - לודגה ודכנ היהי ןיק
בשיו" ,אזה החיתפה לא עיגנ עגר דוע ,"'ה ינפלמ ןיק אציו" רמגנ אל הז הזב
,םידודנה ץראב אצמנ םנמוא אוה ,דנו ענ םוקמב זא ."ןדע תמדק דונ ץראב
השדחה הנוכשל םש וליפא היהו ,"דונ ץראב בשיו" .ער אל םש בשוי אוה לבא
ךותב אל אוה .ןדע תמדק ,בוט יד עמשנ הז .ןדע תמדק - חתיפ אוהש השדחה
ךכ-רחא .ןדע ןג תא הפי םשמ םיאור ,בוט רתוי הז לכה-ךס לבא ,ןדע ןג
אוה לבא ,רזוח ומצע אוהו ,לפונ אוה ,וב רזוח אל ןיקש ךשמהב ונל ררבתמ
ישרוח לכ םע לובמב אוה ןיק תלשוש לש הפוס .םיאב תורודהו לפונו ךלוה
שיש ימ לכו לאיוחמ ,לאשותמ לכ םע ,בגועהו רוניכה יספות ,לזרבה ,תשוחנה
דיעמ קתמתמ שנועה ובש הזה רבעמה לבא .םשל םיעיגמ ונחנא ףוסב ,ךרדב
הלחתהב ול רמא אוה ךורב שודקה םתס תרחא יכ ,הרק והשמש הארנכ
?הדרי איה הז ירחאו ,'א השינע

ינפלמ םיאצוי ךיא ,"'ה ינפלמ ןיק אציו" םילימב הז תא תוארל םיסנמ ל"זח
תאצל ,ןידה-תיבמ תאצל םע ונל רדתסמ טלחהב ינפלמ אצי יוטיבה ?והשימ
יבר םשב אמח יבר" .הבר תישארבב 2 רוקמב ל"זח םיראתמ ךכ .טפשמהמ
תא וארש שרדמ ותואב ןכ-ינפל תועד ויה ."חמש אצי רמא קחצי יבר רב אנינח
יפלכ לישפה ,חורבל חילצה ,ומצע תא איצוה :ומכ ,תילילש הרוצב "ןיק אציו"
חמש אצי אוהש ,ךפהה רמואו שרדמה אב ןאכ לבא .םייוטיב ינימ לכו הלעמ
אצוי אוה הנה" רמוא התאש ומכ ,"רמא תאד המ ךיה" .יבויחה ןבומב
ןיידמ תונש ירחא עיגמ ונבר השמש ,ןורהאו וניבר השמ לצא םיאור ."ךתארקל
.ךתוא שוגפי ןורהא :אוה ךורב שודקה ול רמואו הערפמ חרובו שקובמ אוהש
.'וכו ?ידמעמ תא וישכע לבקמ ןורהא ךיא ,תוששח ןומה םילוע םתסה ןמ
הז ,םילשהל הז תאצל זא ,"ובלב חמשו ךארו ךתארקל אצוי אוה הנהו"
.הרקש הממ והשמ אצי ,חומשל

.ותוא שגפ ,רמולכ ,וב עגפ ,"ןושארה םדא וב עגפ" .ליחתמ לכה ןאכ וישכע
וב עגפ יכ ,דואמ תניינעמ איה תאזה השיגפה ?"ךנידב השענ המ :ול רמא"
לשו חצרנה לש אבאה הז אלא ,ותוא שגפש םדא םתס אל הז ןושארה םדאה
המ :ותוא לאושו ןיק ,חצורה ונב יפל דמוע ,לבה יבא ,ןושארה םדאה .חצורה
ימד לוק" קוספב בותכש ומכ .ול ריזחי אל דחא ףא לבה תא ?ךנידב השענ
ומד ,"ךיחא ימד לוק" .וערז תא אלו ותוא אל אלא ,לבה תא קר אל ,"ךיחא
,תלשוש תשל היהת םא םגו תש דלוי םא םג .תורודה לכ ףוס דע ויתויערז םדו
:ול רמא ?ךנידב השענ המ :ול רמא ,ןושארה םדא וב עגפ" .רוזחי אל לבה
םדא ליחתה" .תרחא וא וזכ המרב הבושת לעב ,"יתרשפתנו הבושת יתישע
."עדוי יתייה אל ינאו הבושת לש החןכ איה ךכ :רמא ,וינפ לע חפטמ ןושארה
םייסמ ךכ-רחא ."'וגו תבשה םויל ריש רומזמ :רמאו ןושארה םדא דמע דימ
אבו ורודמ חכתשנו ורמא ןושארה םדא הזה רומזמה :יול יבר רמא" שרדמה
ריש רומזמ" ."'הל תודוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ ומש לע ושדחו השמ
םויל ריש רומזמ" ,השמל תויתוא הזש םינשרדה םישרוד ,"תבשה םויל
בוט ,"אוה בוט יכ ותוא ארתו" ,השמל זמר הז בוט םג ילואש יתבשח ."תבשה
.ומש

לעפתמ ןושארה םדא .רזומ תצק אוה ,הנבה דואמ הברה בייחמ הזה שרדמה
ומצע תא הזב ףתשמ אוה ,ןיק תא הזב ףתשמ אל אוה .הבושתה ןויערמ
ילוא ?סעוכ אוה ילוא ,ביגה אוה ךיא עדוי ינניא .וינפ לע חפטמ אוה ,ונתואו
-לכ אוה הבושתה ןויערש ןיבמ אוה לבא .בושח אל םג הז ?רחא שנוע הצר אוה
רומזמב הפיא ."תבשה םויל ריש רומזמ"ב ותוא אטבמ אוהש דע ,קומע ךכ
תבש ,דיגהל םיצור םינשרפה לכש טשפה יפ-לע ?הבושתה ןויער עיפומ הזה
ךירצ ,תבשה לש ןויערהו תויתוא ןתוא ןה תויתואה .דחיב םיכלוה הבושתו
םדאה תא ספתש המש ונעטו ,הז םע ורדתסה אלש ימ םינשרפהמ שי .ןיבהל
תודוותהל ומכ תודוהל תא וניבה םהו ,"'הל תודוהל בוט" םילימה םה ןושארה
תוחפל ,הזכ גשומ שי ,שרדמה לש וטושפ ,ןאכ חסונה לש טשפב לבא .יודיו -
רמאו ןושארה םדאה דמע" תרחא החסונ תמאב שי .הפ היצאירוה יפל
אוה המ .תבשה איה הדוקנה תמאב הארנכ הפ בותכש ומכ לבא ."רומזמ
ילוא וא ריכה רבכ ןושארה םדאה תבשה תא ,בגא ?תבשהמ םואתפ לעפתמ
תבשה ןיב רשקה המ .תבשה תאז המ עדוי אוהו ,תבש ברעב דלונ אוה ירה ,אל
:יול יבר רמא" ?ךכ-רחא בותכ המ ללכבו ?גרההו ןיק לש ותבושת ןיבל
תא רמא ךלמה דוד ירה ."ורודמ חכתשנו ורמא ןושארה םדא הזה רומזמה
,ןושארה םדאה לש ןויערכ ותוא רמוא אוהש קר .רורב הז ,הזה רומזמה
רומזמ" תא השמ אטבמ הפיא ."השמ ורמאש דע ורודמ חכתשנ" לש ןויערכ
תא לבקמ אוה ,ונבר השמ לצא לכה דיגהל רשפא .אקווד "תבשה םויל ריש
אוה המל לבא ,בוט לכה .םירצממ לארשי תא איצומ אוהו ,יניס רהב הרותה
?הז המ ?תויתואה ללגב קר םאה ?"תבשה םויל ריש רומזמ" לש ןויערה

,יוטיבב שמתשהל רתומ םא ,שרדמ לש וטושפב קבדיהל הצור ןבומכ ינא
,הבושת ימי תרשע ברעו הבוש תבש ברע ,תבשב לחש הנשה שאר ברע תעגלו
תצק םג קיפסנ םא ךשמהב לגלגתהל הצור ינא הזמ .הבושתו תבש לש רוביחב
שקבמ ינא לבא .טעמב ולו ,וניזאה תשרפ ,התארקל םייעובש ונל שיש ונתשרפל
שקבתמ םדאה הבש הרותב הדיחיה םעפהמ אקווד תבשה דוסי תא ןיבהל
תיבשמ אלש ימ ,ירלופופ דואמ דואמ גשומ אוה התבשה גשומה םויה .תיבשהל
אוה ךורב שודקה .הרותב תחא םעפ םדאה שקבתמ תיבשהל .הפ אל ללכב אוה
שקבתמ םדאה .שפניו תבש אוה ,ץראה ןמ הער היח תיבשמ אוה ,תיבשמ
אל תחא םעפ שקבתמ אוה .תיבשת אל "תובשת יעיבשה םויבו" ,תובשל
,תרמוא תאז ,תירב הז יכ ,"תיבשת אלו חלמ בירקת ךנברוק לכ לע" ,תיבשהל
םעפ דוע שי .תובשל אלו תיבשהל תחא םעפ שקבמ אוה .תיבשהל לוכי אל התא
רופיכ םויב .תצק והשמ שקבמ אוה הבש ,ךשמהב עיגנ הילאש ,המוד תחא
ותבשת הז ,תובשת קוידב אל הז ,"םכתבש ותבשת ברע דע ברעמ" בותכ
דימת אוה ךורב שודקה ,תיבשהל לבא .ךשמהב הז תא ןיבהל הסננ ,םכתבש
4 רוקמב אוה קוספה .חספב הז תא תושעל שקבתמ םידאהו ,הז תא השוע
לכא לכ יכ םכיתבמ ראש ותיבשת ןושארה םויב ךא ולכאת תוצמ םימי תעבש"
ירה ונחנא ."יעיבשה םוי דע ןושארה םוימ לארשימ איהה שפנה התרכנו ץמח
תא ןיבהל ,'ה תרזעב ,רתוי תינויער עגר דוע ,תילולימ לכ םדוק ןיבהל םירתוח
ךרד דמלל ונתיאמ םישקבמ תבשה ךרד הבושתה תא יכ .תבשה ךרד הבושתה
.ןיקו םדא

םימי תעבש"" .הינש ותוא דמלנ ,הבושתה ימי לש אל אוה חספ לש קוספה
,רתוס אל הז .הרושק תיארנ אל ךא הלימה ,"ןשארה םויב ךא ולכאת תוצמ
הככ ?הריתסה המ ,ץמחה תא תיבשהלו ,תוצמ םימי העבש לוכאל לוכי התא
תאז ,"ותיבשת ןושארה םויב ךא" םירמוא ל"זח .ןמזה לכ םישוע ונחנא
םויה .ריבסמ י"שר ךכ ,ו"טל אל ללכב איה הנווכה ןושארה םויה ,תרמוא
.חספ ברעל ,רמולכ ,םימיה תעבשל םדוקה ןושארה םויל איה הנווכה ןושארה
.ץמח שישכ חספ ןברוק איבהל רשפא יאו ,חספ ןברוק םיאיבמ זא ירה יכ
הפירשה תעשמ הז אלא ,ןושארה םויה לכ אל הז "ןושארה םויב ךאו"
קר תניינעמ יתוא ,וישכע ונל בושח אל הז לבא .אל ןושארה קלחב ,רועיבהו
?ותיבשת הלימה לש השוריפ המ ."םכיתבמ רועש ותיבשת" קוספב תחא הלימ
,בלב ץמח לוטיב - ושוריפ ותיבשת ,י"שר יפל תוחפל לבא ,םימיכסמ םלוכ אל
.םינושארהמ ףסונ קלחו ם"במרה ,י"שר רמוא ךכ .ותיבשת הלימה שוריפ הז
םינושארה ןיב םייקה חוכיווה ךרד הזל עיגהל הצור ינא ,הזל עיגהל ידכ לבא
הרצק הציפק תתל הנשה שאר ברע םכתושרב יל ושרת .ץמח לוטיב תייגוסב
,ינויח דואמ אוה התבשהה גשומ לכ יכ ,םיחספ תכסמ לש ץמח לוטיב תייגוסל
.הנשה שארל רבוחמ הז המכ דע הארנ ךשמהבו

ינש ישאר ינש ?ירשתב וא ןסינב םאה ,םלועה ארבנ יתמ ,הלודג תקולחמ הנשי
דוע הזל עיגנ ,תאזה תבשה ןבומב דואמ הזל םירבוחמ ונחנא .ירשתו ןסינ - שי
יתכלה אשונב וישכע עגונ ינא ,םינושארב תקולחמ הנשי .טאל טאל טעמ
ונחנאש םירכוז ונחנא :תרוכזת ?ץמח לוטיב שוריפ המ ,תוקד יתשל ןיטולחל
ונחנא טעמ דוע ץמח תקידב .ץמח תקידב םישוע ןסינב רשע-העברא לילב
תקידב לש המותב ?המל ןיבנ .ושרד םימכחש השירד וז ,טושפ הז ,הארנ
לטבי יתושרב אכיאד ארימחו ארימח לכ" םילימה תא םירמוא ונחנא ץמחה
ונל שיש ץמחה תא םיחקול ונחנא רקובב ."אעראד ארפעכ רקפה היהיו
ונל שיו ץמח לוטיב ונל שי ,ץמח תקידב ונל שי ,ןכ-םא .ץמחה תא םיפרושו
ינא .תחא איה תניינעמ יתואש הלאשה לבא ,הפ שי תובר תולאש .ץמח תפרש
,ןכ-םאו ?תיטפשמ הניחבמ תועמשמ הזל שי םאה ,ץמחה תא לטבמ ינאש רמוא
שיא םיפלא תשמח ינפל רמוא ינא ,ריבסמ ינא ?הז לש חוכה רוקמ המ
ארפעכ רקפה אוהו ,לטובמו לטב אוה אלא רדנטס אל אוה הזה רדנטסהש
הברה שי ,תרמא זא ,תרמא .ךכ-רחא יל רוזעי והשימ בוטה הרקמב .אעראד
םתס אוה לוטיבהש וא ?הרימאה לש חוכה רוקמ המ .םירזועו הלאכ תויעב
תושעל ךישמנ זא ?סקטה ךרוצל קר הז לוטיבהו ,הפירשה הז רקיעה םצעבו
הפיאמ ?לטבל ילש הטלחהה לש חוכה רוקמ המ .םתס הזש עדנש קר הז תא
?אב הז

,םיחספ תכסמב תופסותה ילעב םידמוע השארבש םינושארב תחא העד הנשי
אל .ילש טפשמב הזכ רבד תושעל חוכ יל ןיאש רורב הזש םיעבוק םהו
אלא .תועמשמ םוש הזל ןיאו אטבמ ינאש בלב הטלחהב אל יאדוובו הרימאב
םצעב ינא .האבה הלועפה תא אוה ץמחה לוטיבב םצעב השוע ינאש המש
?הז תא ריקפהל יל רתומ ?תושעל לוכי ינא הז םאה .הזה שוכרה תא ריקפמ
לוכי ינא אלא ,ךלש שוכרה תא ריקפהל לוכי אל ינא יכ ,ילש הזש יאנתב
אוה ירה :רמוא ינא ,ילש ץמחה תא חקול ינא זא .ילש שוכרה תא ריקפהל
אל" בותכ ?ץמח ריקפהל ךירצש הרותב בותכ הפיא .ותוא ריקפמ ינאו ,לטב
.אל אוה ךתושרב אוהש והשמש הזל םורגת ,תרמוא תאז ."אצמי אלו הארי
ךירצ רקפה המל :תולאש ףלא לואשל רשפא וישכע .רקפה ?הזל םיארוק ךיא
,תובר ןה תובושתה ?ןיד-תיב ינפל אל תויהל לוכי רקפה םאה ?הככ תושעל
הווש לוטיב - הפי איה הרדגהה לבא ,הכלהב וישכע םיקסוע אל ירה ונחנאו
ינא המל .קיפסמ הז יתרקפה םא ירה ?ףורשל ךירצ ינא המל הז יפל .רקפה
ותיבשת ?ותיבשת הז המ .ותיבשת בותכ יכ ,תופסותה םירמוא ?ףורשל ךירצ
,הז תא ףורשל הז לוסיחב יל תרכומ יכה ךרדה .רשפאש המכ הז תא לסחת הז
.לסחל הז תיבשהל הלימה שוריפ יכ

ברעב השענ הז .ףורשל הווש ותיבשת .ותיבשת בותכ יכ - ץמח תפרש :םוכיס
תקידב שי המ ליבשבו .ץמחה תא ריקפהל ,ושוריפ ,ץמחה לוטיב .רקובב חספ
ץמחה תא יתפרשש חיננ .םלוכ לע תמכסומ איהש תרחא הביסמ ללגב הז ?ץמח
יתרקפה ,רמולכ ,יתלטיב .יתיאר אלש ץמח ףורשל לוכי אל ינא ירה ,יתיארש
.ילש אל אוה ,יתפרש אלש הז םג ,יל שיש ץמחה לכ זא .יל שיש ץמחה לכ תא
.יתיאר אלש תיבב הבוט הגוע וזיא אצמא ינא םואתפש תויהל לוכי וישכע לבא
אצמא אל ינאש ידכ .ותוא לוכאל רוסא ילש אל ץמח םג לבא ,ילש אל איה
,ותיבשת בותכ יכ ףורשל :םיבלש שולש .ץמחה תא קודבת ,םואתפ הגוע תאזכ
.ותושרב היהי אל הזש ריקפהל ךירצ יכ לטבל .לסח - הווש ותיבשת תרבעבו
.ןנברדמ הז קודבלו

,ותיבשת :רמואו אב י"שר .הדוקנה אל ללכב וז ,םואתפ המ :רמואו אב י"שר
,ותיבשת השע תווצמ ?ץמח לוטיב לש חוכה רוקמ והמו .בלב ולטבת ,ושוריפ
השענ המ ?הז לש תיטפשמה תועמשמה המ לבא .בלב םילטבמ ?םיתיבשמ ךיאו
.3 רוקמב י"שר ,י"שר לש תונושלב הז תא הארנש הצור ינא לכ םדוק ?הפ
,הרותה ןמ ירהש ,"אתיירואדמד אוה ןנברדמ ץמח תקידב" םש תרמוא ארמגה
לוטיב הז המ ,י"שר רמוא .קיפסמ םתס לוטיבב ,"היל יגס מלעב לוטיבב"
אל י"שר רמולכ ."ורעבת ביתכ אלו ותיבשת ביתכד .אמלעב לוטיב" ?םתס
ןיא ותיבשת .ןוכנ אל הזש רמוא אוה ,ולסחת ,ושוריפ ,ותיבשתש םיכסמ
םינושאר ,ןורחא ינדמל טפשמ ."התבשה איה בלב התבשהו" .ורעבת ושוריפ
תא ףרש םדא םא ןידה המ ,י"שר יפל .הבושח דואמ הריקח הפ םירקוח יבר
אוה ,שיא ןוזח רועיש רמועב ג"ל לש הרודמ השע אוה ,ףרש הז המ לבא ,רצחה
ץמחה תא ףרש אוהש תויהל לוכי .בלב לטיב אל אוה לבא ,ץמחה לכ תא ףרש
אוה ,ולצא םלועב ץמחל רכז ןיא ?אל וא ץמח לטיב אוה םאה .לטיב אל לבא
יאדו י"שר יפ-לע תוטשפב .לטיב אל אוה בלב לבא ,ףורש ,רתוי ןיא ,האר אל
תווצמ תא לטיב אוה ,ץמח לטיב אל אוה .ךכ הזש בשוח ינא ,ךכ תויהל לוכיש
,ושוריפ ,התבשה אה בלב התבשהש ןיבהל לוכי תייה .ותיבשת לש השע
הרואכל י"שרב תומוקמ המכ יפל לבא .בלב היהי הזש קיפסמ התבשהש
,רזומ טפשמ דיגהל ךלוה ינא הפ .בלב אקווד תויהל הכירצ התבשהש ,עמשמ
,תיבשהל אל הז לבא ,ןיוצמ הז לסחלו ףורשל .הפירשמ רתוי הברה הז יכ
.רחא גשומ הז תיבשהל

ינא ךא ,תיטפשמ הז תא ןיבהל הצור ינא ,תירבעב הלימה לא עיגא ינאש ינפל
,רדנטסה תא ריקפהל לוכי ינא .ילש אוה םא םג ,רדנטסה תא בלב לטבל לוכי
רמוא ינא םא םג ,רפע אל אוה ,רפע אוה רדנטסהש דיגהל לוכי אל ינא לבא
בשוח ינאו ,םוקמב ארמגה ינשרפ הזב םיקסוע .ץע הז רפע אל הז .רפע אוהש
ג"בלרה .הרותה ינשרפמ דחא לש אקווד איה הפ תינדמלה הפי יכה הרדגההש
רוכזל ךירצו ,בושח רועיש הז .תואלפ יאלפ רבד הפ רמוא ג"בלרה .5 רוקמב
והבשחיש אוה ןושארה שרושה" ?ותיבשת הז המ ,ג"בלרה רמוא .חספל הז תא
,ול המודש המ וא רפע ,רמולכ ,"ול המדהו" .רפע הזש בשוחה בושחיש ,"רפעכ
טילש אוה זא יכ" ,ד"י הזש ינפל ,רמולכ ,"ןמזה םדוק" .הליכאל וניאש המ"
הז ,ץמח אל ןיידע הז ."ויניינקמ ןיינק אוהש יפל ,הצריש המ תשעל לוכיו ילע
,םולכ רמא אל דוע אוה .הצור התאש המ תושעל לוכי דוע התאו ,ךלש ןיינק
אוהה םחלהמ שמתשי אלש םיכסהל לוכי הז ינפמ אוהו" .ליחתמ אוה וישכע
ןבאהו רפעה ושומיש וב שמתשי לבא ,םחל אוהש המ דצמ וב דחוימה שומישב
ונתיבשיש ,רמול ינוצר .םכיתבמ רואש ותיבשת רמאנש ,םהל המודהו
קוידב ךלוה אוה ."ורעבת רמא אלו ,ותיבשת רמא הזלו ,ול דחוימה ושומישמ
אוה .יאלפ רבד הפ רמוא אוה .בוט הז תא ןיבנש הצור ינא לבא ,י"שר ומכ
,ולש דוסיב רפע םג אוהש ןוכנ לבא ,םחל אוה ינפל שיש הזה םחלה :רמוא
ונחנאש היצקנופה וז יכ ?המל .םחל אוה יתניחבמ .רפע אוה ,רפעמ אוה
תא ריזחת ?תירבעב ותיבשת שוריפ המ עדוי התא :ג"בלרה רמוא .םיליגר
לבא ,םירחא תורוקממ הז תא ךל חיכוא ינא טעמ דוע .ולש רוקמל רבדה
,ףורשל הרותב בותכ ,ופרשת ?ופרשת םואתפ המ .יוויצה המ ןיבת םייתניב
הצור אל ינא ץמח .םילימה תא הריכמ הרותה ,"ופרשת שאב ונממ רתונהו"
לוכי ינא ךיא ,לאוש התא .ורוקמל רבדה תא בישת הז "ותיבשת" .ףורשש
ותוא תחתיפ ךכ-רחאש ,רפע אוה הזה םחלה ?תיטפשמ הניחבמ הז תא תושעל
.הליכאל םחלכ שמשמש םחל אוה וישכעו ,'וכו העברא ,השולש ,םיינש ,דחאל
.התבשה םיארוק הזל ,ולש רוקמה לא ותוא בישהל לוכי התא ,ךלש ןיינק אוה

םחורי ונבר .םחורי ונבר ,תפסות ףיסומו ךרד התואב ךלוה דחא ןושאר דוע
התיבש לכ" הרותה לע םחורי ונבר בתוכ ."רואש ותיבשת" :6 רוקמב
תחנ ןושל" אלא ,סורהל אל ,ףורשל אל ."אוה רבד לוטיבו תחנ ןושל ארקמבש
ןמ תומחלמ תיבשמ .הכאלמ לוטיבו תחנ אוה תבש ןכו" ."אוה רבד לוטיבו
ותיבשת ןאכ ףא .לטבו דוע תדרלמ חנ ,ןמה תבשיו .םלטבמו חינמ ,ץראה
רומזמ" הז ,השק דואמ גשומ אוה גשומה ."ירמגל ותוא ולטבתו וחינת רואש
,ןיק תא האור ןושארה םדא .הבושתה וז קמועב קמועבו ,"תבשה םויל ריש
תא עמושו ןושארה םדא דמוע .תמ לבה ,גרהו חצר הז וישכע ונינפל שיש המ
?יטנוולר הז המ ,רתויב השקה הלאשה תא לאוש םצעב אוה .הבושת הלימה
ריש רומזמ"ב ץרפתמ אוה הבושתה גשומ תא ןיבהל ידכ ?יח אוה וישכע םאה
דע .ןויערה תא וחכשש תורוד השישו םירשע םירבוע ךכ-רחא ."תבשה םויל
ונל ונת לבא .רומזמה תא שדחמו ,שארב ונבר השמו ונבר השמ לש ורוד אבש
.טאל הז םע תכלל

טעמ דועו ,ןוכנ הז ,הווטצמ םדאהש הדיחיה איה ותיבשת הלימהש יתרמא
ךורב שודקהש הלועפה איה הלועפה לבא ?חספב ארוק הז המל ןיבהל הסננ
ינא םעפה לבא ,הב ונעגנ םעפש תחא המגוד הנה .םעפמ רתוי התוא השוע אוה
םא ,אוה ךורב שודקה ראתמ ייתוקוחב תשרפב .ןאכמ הילא סנכיהל הצור
םולש יתתנו" 7 רוקמב בותכ םש .הלואגה ךילהת היהי המ ,וכלת ייתוקוחב
רבעת אל ברחו ץראה ןמ הער היח יתבשהו דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב
הז המ לבא .ןיבמ ינא - רובעת אל ברח .ןיבמ ינא - דירחמ ןיא ."םכצראב
םינהוכ תרות ,ארפסה רמוא ?הער היח םיתיבשמ ךיא ?"הער היח יתבשהו"
הדוהי 'ר .ץראה ןמ הער היח יתבשהו" 8 רוקמ .הזב ונד םיאנת ינש ,םוקמב
ןמ התוא םיריבעמ ?הער היח םיתיבשמ ךיא ."םלועה ןמ םריבעמ :רמוא
המ ."וקוזי אלש ןתיבשמ :רמוא ןועמש '" .תוער תויח הנייהת אל ,םלועה
אוה ?םלועה ןמ םירמנה תא איצומ אוה םאה ?םלועה ןמ םריבעמ םואתפ
דגנ וירבדל רבסהכ ,"ןועמש יבר רמא" :ריבסמ ןועמש יבר .קזיהה א תיבשמ
?אוה ךורב שודקה לש חבשה והמ ?"םוקמ לש וחבש אוה יתמיא" .הדוהי יבר
שיש ןמזב רומא ?םיקיזמ ןיאו םיקיזמ שיש ןמזב וא ,םיקיזמ ןיאש ןמזב"
םדאה לש ,"'תבשה םויל ריש רומזמ' רמוא אוה ןכו .םיקיזמ ןיאו םיקיזמ
אלא הבושת לש ןבומב הז תא דמול אל אוה ?תבשה םויל הז המ .ןושארה
ךירצ ."וקיזי אלש ןתיבשמ ,םלועה ןמ םיקיזמ תיבשמל" .התבשה לש ןבומב
ינש ,הדוהי יברו יאחוי-רב ןועמש יבר הז .הזה חוכיווה תא בוט ןיבהל
.םיקיזמה תא םיתיבשמ ךיא םיחכוותמ אביקע יבר לש םילודגה םידימלתה
לע םיחכוותמ םהו ,ימור לש םימי םה םימיה ,םישק םימיב םיחכוותמ םה
.ץראה ןמ הערה היחה תתבשה לע ,םיקיזמה תתבשה

.השוע אל אוה טעמכש והשמ השוע אוהו ,וכרדמ גרוח 9 רוקמב ן"במרה
החנה ללכמ אצוי אוה .ייתוקוחב תשרפב קוספה לע ארקיו רפסב םוקמב
הדוהי 'ר תעד לע .ץראה ןמ הער היח יתבשהו" .םדוקה רוקמה תא ונדמלש
יכ ,םכצראב תוער תויח ואובי אלש וטושפכ אוה ,םלועה ןמ ןריבעמ רמאש
תויח הנאבת אל םדא תואלמ םירעה תויהו הבוטה תוברבו עבשה תויהב
הש קר ,ויהי ,םירמנ ויהי אלש אל הז ,רמוא אוה ,םלועה ןמ םריבעמ ."בושיב
לעו" .בושיל ואובי אל םהש הזכ אוה יתביבסה בצמה יכ ,רעיה ןמ ואצי אל
ןמ תויחה תער יתבשהו רמאי ,וקיזי אלש ןתיבשמ רמאש ןועמש יבר תעד
תיבשא ינאש ידי-לע ?הער היח יתבשה ךיא אלא ,הער היח יתבשהו אל ."ץראה
.היחה ןמ הערה תא

הדוהי יבר םיאנתה ילודג ןיב תקולחמ ?וכרדמ גרוח ן"במרהש יתרמא המ
אוהו" .תואבה םילימה תא וארת ,וישכע עבוקו ן"במרה אב ,ןועמש יברו
.קוספא ינאו ,ילא ואוב וישכע ,ןועמש יבר ונעמש ,הדוהי יבר ונעמש ."ןוכנה
ץרא היהת יכ" .םיהדמ אוה רבסההו ,"ןוכנה אוהו" ןועמש יברכ קסופ ינא
םתישעו ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב םא" ,"תווצמה םויק תעב לארשי
ץרא היהת יכ" .'וכו "ערז תא גישי ריצבו ריצב תא שיד םכל גישהו םתוא
םדא לש ואטח םדוק ותליחתמ םלועה היה רשאכ תווצמה םויק תעב לארשי
תיממ דורע ןיא (א גל תוכרב) ורמאש ומכו ,םדא תיממ שמרו היח ןיא ןושארה
,'ןתפ רוח לע קנוי עשעשו' (ח אי היעשי) בותכה רמאש הזו .תיממ אטח אלא
.ן"במרה וישכע ."(ז קוספ םש) 'ןבת לכאי רקבכ היראו הנערת בודו הרפו' ןכו
ינפמ קר" הז ,תופרוט תוערה תויחהש הז ."תוערה תויחב ףרטה היה אל יכ"
יכ" .טושפה יגולוכיספה רבסהה וישכע לבא ,ילבק עמשנ הז ."םדא לש ואטח
,וז תא וז ףורטל םג םהל עבט ףרטה םשוהו םהינשל ףרט תויהל וילע רזגנ
התאש ירחא ."רתוי םיער תויהל ופיסוי תחא םעפ םדאה םפרטב יכ עודיכ
זא .ךל לק רתוי הברה האבה םעפב ,ףרוטל תויהל ךפוה התא תחא םעפ תפרט
יתתבשה אל ינא לבא ,ךתוא ףורשל לוכי ינא ,םיינישה תא ךל ךותחל לוכי ינא
םא ,רפעה לא רוזחא ינא םא ?היחה תער תא תיבשא ינא ךיא .היחה תער תא
,דחא רבד השע אוה ?ואטח ינפל םדאה השע המ .הרצונ איה הפיאמ ןיבא ינא
יכ ,תובוטה תויחה לכל תומש ןתנ אוהש בותכ אל .תויחה לכל תומש ןתנ אוה
תא ולכא אל םה םגו ,םייחה-ילעבמ לכא אל םג אוה .תערו תבוט תויח ויה אל
תומש ןתנ םדאה ."הלכואל בשע לכ םכל ןתינ" בותכ םייחה-ילעבל יכ .הז
תומש שי ץראב תומש ןיאשכ .ולש רוקמה לא רבד לכ רבחל עדי אוה יכ ,ץראב
."תומש אלא תומש ירקת לא ,ץראב תומש םש רשא" םירמוא ל"זח .ץראב
?"ץראב תומש םש רשא" בותכ הפיא םיעדוי .ביתכה קר ראשנ תומש ןיאשכו
דע תומחלמ תיבשמ" ו"מ םיליהתב קוספה ינפל דחא קוספ הז .תואלפ יאלפ הז
אל .ץראה ןמ תומחלמ תיבשא ינא ץראב תומש ומישת םתא םא ."ץראה הצק
יכ .ץראב תומש ןיא יכ ?ץראב תומחלמ שי המל .איהה ברחה תא עדגא ינא
המ ,רמואו ןועמש יבר אב .ץראב תומחלמ שי זא ומש תא עדוי אל רבד םוששכ
רבדה תויהל רבדה תא ריזחא ינאשכ ?"ץראה ןמ הער היח יתבשהו" הז
.יעבטה

דמליו' (ג טי לאקזחי) בותכה רמא ןכו" .ן"במרה ירבדמ קלח תא קר רומגנ
בשעה םהל ןתנש תויחב רמאנ םלוע לש ותאירבב הנהו .'לכא םדא ףרט ףורטל
לע שמור לכלו םימשה ףוע לכלו ץראה תיח לכלו' (ל א תישארב) ביתכד הלכאל
הז ."'ןכ יהיו' בותכה רמאו ,'הלכאל בשע קרי לכ תא היח שפנ וב רשא ץראה
םהב םשוה רשא עבטה אוה יכ" .היחה וז ,שממתה אלש רבד הזיא קר אל
ךלוה הז ירחא ."יתשריפ רשאכ תיממה אטחה ינפ ףרטה ודמל ךכ-רחאו ,דעל
אוה לובמה ירחא םדאה .לובמל םיעיגמ ,קחרתמ ,קחרתמ ,קחרתמ ,םדאה
אל הז .םייחה-ילעב תטיחש תא םיריתמ םג זאו ,תרחא המרמ ליחתמ רבכ
.הדירי דועו הדירי דוע ,הדירי דוע בוש ךכ-רחא .ןכ-ינפל היה

רוזחא ינא יל השרוי םא .תיבשא ינא ?"ץראה ןמ הער היח יתבשהו" הז המ
אוה יכ הז תא השוע אוה ךורב שודקה ךיא יתנבה יכ ,ותיבשתל טעמ דוע
וז ,בגא .הזל עיגנ טעמ דוע - הבושת ?הז תא השוע ינא ךיא לבא ,רוקמה
הרותל ולאש" :םירמוא ל"זח .הבושתה גשומ תא ןיבהל השק ךכ-לכש הביסה
- האובנל ולאש ?ושנוע אוה המ אטוח - המכחל ולאש ?ושנוע אוה המ אטוח -
העיצה הרותה .תימי ורמא .רחא ןורתפ רמא דחא לכ ?"ושנוע אוה המ אטוח
המ אטוח - אוה ךורב שודקל ולאש" ."רפכתיו ןברוק איבי" ,םומיסקמה תא
םמצע תוחוכה ,ןמצע תויגרנאה רוקמב יכ ."הבושת השעי :רמא ?ושנוע אוה
שומישה ,תוחוכה לש לועיתה .לוספ םהב ןיא תוחוכה ,הזה אטחה לא וליבוהש
ךומנ תעגהש לככ .ךפהה קוידב םמצע תוחוכה לבא ,לוספ ולוכ אוה תוחוכב
.רתוי םיקזח תוחוכ םע תלעפ ,רתוי לוז ,רתוי ץרפתמ ,רתוי ,קוחר ,רתוי
תא םיניבמ םתא ,בגא ,הבושת לעבל תויהל ךופהת ,הבושת השעת התאשכ
שיש הז הבושת לעב ,השיאו לעב ומכ הז הבושת לעב ?הבושת לעב גשומה
יל ןיאשכ ?הבושתה םע גוויז שי יתמ .הבושתה םע גוויז שי ,תושיא שי ,תולעב
?הבושת לעב התאשכ ראשנ המ זא .שממ אל הז תרחא ,הנומתב רחא דחא ףא
.םחל היה אוהש ינפל םחלב היהש רפעה ,ןוצרה ,היגרנאה ,חוכה

השרפב דחא קוספ ןיבהל תוסנל הז יפל יל ושרת לבא ,עגר דוע הזל רוזחא ינא
איה ,הרצק השרפ איה וניזאה תשרפ .וניזאה תא ספספל הצור אל ינא יכ ,ונלש
שאר ללגב םיספספמ ימת לבא ,םייעובש תונמדזה ונל שי ,םייעובש תלבקמ
,וניזאה תשרפב השק יכה קסעה תא ראתמש קוספה ילוא .רופיכ םויו הנשה
םיקוספה ינש וא קוספה .םיקזח ויהי םישנועה המכ דע רדרדמו ךלוה הז
זכ-הכ םיקוספ םה ,ונינפלש םיקוספה םה ,השק ךכ-לכ הז תא םיראתמש
ךכ-רחא .שק ןוסאה היהי המכ דע ראתמ הרותה תכלוה .וניזאה תשרפב
ץוחמ" םיקוספה הנה ,הז תא תראתמ איהשכ לבא .ףוסב "ומע ותמדא רפיכו"
קוספה לבא ,היתוללקו הנש הלכת 'ה תרזעב ."המיא םירדחמו ברח לכשת
הרוק הזש תבשח הלחתהב .םירדחל עיגמ הז ,ץוחב הז .ונל רכומ ךכ-לכ הזה
םגש ררבתמ ךכ-חא ,"הלותב םג רוחב םג"ש ררבתמ ךכ-רחא ,רוחבל קר
יתרמא" אוה ךורב שודקה רמוא זא .ארונ קוספ הז ."הביש שיא םע קנוי"
הנה ,"ומירצ ורכני ןפ רוגא ביוא סעכ ילול :םרכז שונאמ התיבשא םהיאפא
יתרמא" ,השק דואמ הלימ אה םהיאפא הלימה .םהיאפא אל המל הביסה
תורחא תואפב םתוא םישא - "םהיאפא" .ףוסה דע םהב יפא היהי - "םהיאפא
אוה קוספה לבא .תויורשפא ינימ לכ הפ שי ,םתוא רזפא ,רמולכ ,םלועה לכב
דע יתנבה ךכ ,םתוא לסחאש יתנבה ינא ,"םרכז שונאמ התיבשא" ארונ
ןפ רוגא ביוא סעכ ילול" .עגר דוע הזל עיגנ .תיבשהל הז המ יתבשח םואתפש
לכ לעפ 'ה אלו המר ונידי ורמאי ןפ" .םיביואה ?ימ ,"ורמאי ןפ ומירצ ורכני
."תאז

םימעפש ,ונרעצל הז תא םיעדוי ונלוכ ונחנאו ,תומוקמ הברהב ריבסמ ל"רהמה
המ .שיש השק יכה תולגה ךותמ אקווד לארשי חצנ תא האור התא הברה
"םהיאפא יתרמא" .םעפ ירחא םעפ ונביואבש םילפשה וניבה ונבה אל ונחנאש
תסנכש וניבי םצעבש הזל םורגא ינא .םלועבש תואפה לכל םתוא חלשא ינא -
.הילכ רב אל אוה לארשי חצנש .םחניהל םדא אל איה ,שונא אל איה לארשי
תיבשא ינאש ןבוי זא ,"םרכז שונאמ התיבשא" זא קר "םהיאפא יתרמא"
,התא .שונא אל םה .שונא םה וליאכ והשימל הארנש המ תא איצוא ינא ,םתוא
חצנ לבא ,שונא אוה ,טרפ אוה ונתיאמ דחא לכ ,ונחנאו ינא ,תא ,תא ,התא
ולכוי אל םה זא ."םהיאפא" ?םלועל הז תא הלגא ינא ךיא .גשומ אוה לארשי
םה םייפוסה תונורתפה לש םיליגרתה לכ תא ושעי םהשכ ."המר ונידי" דיגהל
האובנ וז התיבשא .םרכז שונאמ התיבשא זא ,רחא הפ והשמש הנקסמל ועיגי
,הזה ישוקהמ ,הזה עשרהמ :תרמוא איה .הבוט יכה םג איה לבא ,השק יכה
הלילח לארשי חצנש הבשחמה ,תוישונאה תבשות ,ץמחה תבשוי הזה ךשוחהמ
חצנ"ש תאזה העידיה .םחניהל רחא םדא לכ ומכ אוה ילוא יכ ,םחני וא רקשי
ךרד אקווד שחרתת םימעפל "םחניהל אוה םדא אל יכ םחני אלו רקשי
."םהיאפא יתרמא"

רמא י"שרשכ .הנתשמ הסיפתה לכ הרותב "תיבשהל" גשומב הז םע וכלת םא
ינאש אל הז .הלימה לש טשפה הזש רמא י"שר ,התבשה איה בלב התבשהש
,דמחנ היהי הז ףורשל לוכי התא םאו ,בלב תיבשהל קיפסמ הז םצעבש ,רמוא
ךורב שודקה ךיא ןיבמ ינא ?ותיבשת תווצמ וז המ .תיבשהל טשפה הז אלא
וקלחנ .תואלפ יאלפ הז ?ותיבשת תווצמ וז המ לבא ,הז תא תושעל לוכי אוה
?םלועה ארבנ ירשת שדוחב וא םלועה ארבנ ןסינ שדוחב םא וניתובר
התא ,דחא היה םדאה לש ודיקפתו תבש ברע ארבנ םדאה ,ארבנ םלועהשכ
התוא סינכתו ,תאזה תבשה תא חק .התוא רוציל ךירצ אל התא ,תבש לבקמ
הז התא .ץראב תומש ןת ,םימיה תששל תאזה תבשה תא סינכת ,תושונאל
וז ,תבשה תא תרצי התא אל .תבש םלועב רצייל ידכ תבש ברעב תארבנש
תאיציל רכז תבש אל םג וזו ךלש תבש אל וז .אוה ךורב שודקה השעש תבשה
.תישארב השעמל רכז תבש וז ,םירצמ

ךישמה ,ךישמה םלועה .םלועה לא תבשה תא סינכהל חילצה אל םדאה
סינכהל חילצה אל אוהו ,לובמו סמח לש תורודו לבב ילדגמ הנבו הנב ,ךישמהו
םימי ינש ,תואלפ יאלפ הז ,םיגח ינש ,הנשב םיבוט םימי ינש םנשי .תבשה תא
םילח םניאש םיבוט םימי הברה שי .תבשב םילח םניאש תבשב םנשי םיבוט
םוי .םיינש קר ,תבש םיארקנו תבש םילח םניאש םיבוט םימי ינש לבא ,תבשב
םה הלא .תבשה תרחממ ?רמועה תריפס רופסל םיליחתמ יתמ .חספו רופיכ
אל בוט םוי .תבש םיארקנו עובשה עצמאב םילחש םידיחי םיבוט םימי ינש
ונחנא .ונחנא ?בוט םויה תא רצוי םצעב ימ יכ ,הטושפ הביסמ תבש ארקנ
הטלחהה יפלו ,שדוח שאר וישכעש םיטילחמ ונחנא ,שדוחה תא םישדקמ
ןוכנ הז .ינא ?ותוא השע ימ ,רמולכ .גחה היהי יתמ ררבתמ שדוח שאר וישכעש
ינא שדוחה תא יתשדיק ינאש ינפמ קר יכ ,חספ יבגל םגו רופיכ םוי יבגל םג
.ישילש םויב וא ינש םויב היהי אוה םאה ,ירשתב 'י לח יתמ עדוי

ותבשת םעפו ,דבלב תחא ותיבשת םעפ ,ותיבשת עיפומ הרותב םיימעפ
םתינעו םכל אוה ןותבש תבש" .12 רוקמב הזה גשומה תא הארנ אוב .םכתבש
ותבשת" ."םכתבש ותבשת ברע דע ברעמ ברעב שדחל העשתב םכיתשפנ תא
ארקי אל תבשה םוי הז .םכתבש ותבשת" .ארזע ןבאה תא וארת ,"םכתבש
םויו ,ךלש תבש וליאכ םה םיבוטה םימיה לכ ."'ה תבש םא יכ לארשי תבש
,ירמגל ותבשת םתעבק םתאש תבשה תא ,"םכתבש ותבשת" אוה רופיכ
,ירשתב ארבנ םלועהש זאמ םירבוע תורוד השישו םירשע ."םכתבש ותבשת"
תאיציב חספב ןסינ שדוחב .ןסינ שדוחל םיעיגמ זא ,םלועה ארקנש זאמ
םירצמ תאיצי םוי ,םירצממ אצוי אוהשכו ,םירצממ אצוי לארשי םע םירצמ
,ונישע ונחנא אל הנושארה תבשה תא ,דחא לדבה םע ,תבשל תויהל ךפוה
ארבנש הזה םלועה תא .םלועב ונרצי ונחנא םירצמ תאיצי לש תבשה תא וליאו
אב ,תורוד השישו םירשע רבכ ולש תבשה תא דביאו ךלהו ,תורמאמ הרשעב
הרשע הכותמ לבקל םיכלוה וישכעו ,תוכמ רשעב התכוהש םירצמב לארשי םע
םדאל שי ."ותיבשת" - הזרכה זירכמו םירצממ אצוי לארשי םע אב .תורביד
רמא הערפ .הזכ רבד ןיאש רמא הערפ .םהלש רוקמה לא םירבד בישהל חוכ
תאז ,הערפ ראשיי הערפ םלועל .דבע אוה ,דבע אוה ,דבע אוה ,דבע אוה דבעש
אצוי לארשי םעשכ .שרוש ןיא תאזה הנומתלו ,תאפקומ איהו ,הנומתה
.תבשה גשומ תא שדחמ םירצוי ונחנא - םלועב הזרכה זירכמ אוה םירצממ
בושל לוכי אלש עובקה םלועב םירפוכ ונחנא .הבושתה גשומ תא םירצוי ונחנא
םתא םיפרנ :הרמאש תינוערפה הריפכה תונצחשב םירפוכ ונחנא .ורוקמ לא
תא יתעדי אל ,ולוקב עמשא רשא 'ה ימ .החבזנ הכל םירמוא םתא ןכל ,םיפרנ
תועמשמ םוש ןיא תבש ול ןיאש םלועו ,תבש ול ןיא 'ה ול ןיאש םלוע .'ה
.ולש םימיה השישל

ומייקת חספ ברעבש ?תבש תושעל תאזכ הגירדמל עיגהל רשפא ךיא לבא
ריהצת :םירמאו םחל םיחקול ?ותיבשת תווצמ םימייקמ ךיא .ותיבשת תווצמ
דיחיה רבדה .יוניש רבכ אלא עובקכ אל תואיצמ אוהש רבד לכ האור התאש
עשרה הערפ עובק אל םג הז .הנתשמ אוה רחא רבד לכ ,ולש דוסיה אוה עובקה
הז .עובק הזש תבשח הנש רשעו םייתאמ םא םג ,ךידבע ונחנאו הערפ התאש
ןיבת זא .ךפהתי לכהו ,אצוי ינא הלילה תוצחכ .ךפהתהל דחא הליל ךות לוכי
תרצונ זאו ,תבש וב ןיאש םלועל תישע המ ןיבת זא .ולוקב עמשא רשא 'ה ימ
וז .תישארב השעמ לש תבשה תריכז קר אלו םירצמ תאיצי לש תבשה תריכז
לש הבושתה ןויער םצעב איה ץמח תתבשה .ירמגל השדח תרחא תבש תריכז
אב ינא הנשה שארב ?הנשה שארב השוע ינא המ יכ .ירשת שדוחו הנשה שאר
ךילממ ינאש ,רחא ךלמ ןיאש ?רמוא הז המ .ךלמ אוה ךורב שודקה :רמואו
לכ לע אוה ךורב שודקה תא ךילמהל םדא ךירצש ,שודקה רהוזה רמוא .ותוא
זא ."אכלמד אנזא אנא" רמוא םדאה לש רביאו רביא לכש ,היליד רביאו רביא
לוכי אוה זא .םירופיכה םויל עיגהל םלועה לוכי זא .ררחתשמ םלועה
."םכתבש ותבשת"ל עיגהל לוכי אוה זא ,תוקנתהל
םישוע ונחנא המ םיעדוי םתא .אוה ךורב שודקה תא םיכילממ ונחנא ירשתב
םע תא ךילממ אוה ךורב שודקה .לארשי םע תא םיכילממ ונחנא ?ןסינב
."ותיבשת" תווצמ תא ומצע לע לביקש םע םלועב שיש םיעבוק ונחנא .לארשי
השמ אבש דע ,ורודמ חכתשנו ,ורמא ןושארה םדא "תבשה םויל ריש רומזמ"
וז .םלועב שדיח אוהש המ הז ,"תבשה םויל ריש רומזמ" ומש לע וארקו
.ץמח לוטיב לש תיתכלהה הרדגהה

ובש ם"במרה תא וארת .י"שר ומכ ךלוה אוה ץמח לוטיב רידגמ ם"במרהשכ
ןמ השע תווצמ" ם"במרה רמוא .רצוע ינא הבו הנורחאה תפסותה םע דמוע ינא
םויב' (ב"י תומש) רמאנש ותליכא רוסיא ןמז םדוק ץמחה תיבשהל הרותה
וז התבשה איה המו" 'ב הכלהל גלדמ ינא ."'םכיתבמ רואש ותיבשת ןושארה
איהש רורב ירה יכ ,ם"במרב תניינעמ תפסות וז ,בגא ,"הרותב הרומאה
המ ?הרותב התבשה תמאב וז המ ?וז התבשה איה המו לאשת ,הרותב הרומא
םישוע ךיא ?רבד לכמו תומחלממ ,םחלמ תבש רוציל שוריפ המ ?תיבשהל הז
תקולחמב וקלחנ י"שרו תופסות .הער היח םיתיבשמ תמאב ךיא ?םלועב תבש
.םלועהמ הריבעמ ?םיתיבשמ ךיא :רמוא תופסות .ןועמש יברו הדוהי יבר
תא םיאיצומ ?םיתיבשמ ךיא :רמא י"שר .תושעל עדוי םדאהש המ הז תיזיפ
קר תושעל רשפא הז תא ,םירורפג ףלא םע תושעל רשפא יא הז תא ,היחה תער
הטלחהב תושעל רשפא יא הבושת .תונתשהל ךירצ ךלש בלה .בלה םע
.רחא םוקממ אצי הז לבא ,ףורשת .םיאטחה לכ תא ףרוש ינא וישכעמש
הז יכ ,יניצר קסע הארנ אל הז יניצ ינוציח ינכט םלועב .בלה םע םישוע הבושת
המכ .הז תא רידגהל רשפא יא ?הבושת וליק המכ .שוחל רשפא יא ,ס'לכת אל
ינא ,ןושארה םדאה רמוא ."הבושת לש החוכ לודג אוה ךכ" ?ךל אצי ס'לכת
.הרעבהה תתבשהמ הלודג רתוי הברה איה בלה תתבשהש יתנבה אל םייחב
.'ה ינפלמ תאצל גרהה ירחא לוכי התאש .יתספת אל הז תא

ץמחה לטביש איה ,הרותב הרומאה וז התבשה איה המו" .ם"במרה תא רומגנ
ומכ שממ ."ללכ ץמח ותושרב ןיאש ובלב םישיו רפעכ ותוא בושחיו ובלב
- ךרוצ ."ללכ ךרוצ וב ןיאש רבדכו רפעכ אוה ירה ותושרבש ץמח לכשו .י"שר
הז רפעכש יתנבה דימת ?רפעכ הז המ .ךלש ךרוצה אוהש תבשח התאש המ תא
דימת זא ."היהת לכל רפעכ ישפנו" ?ףוסב הליפתב םירמוא ונחנא ךיא .םולכ
ישפנו םודית ישפנ יללקמלו ערמ ינושל רוצנ יקולא" ןוכנ םג הזו יתנבה
.הברה ךכ-לכ ילע וכרדיש בוט דימת אל הז לבא .םיכרוד ,רמולכ ,"רפעכ
יפל ןמזה לכ ונכלהש ןוויכ ?הז המ ,תופסות רמוא "היהת לכל רפעכ ישפנו"
לכל רפעכ ישפנו" הז המ :תופסות רמוא .תופסות םע והשמ םיחרכומ ,י"שר
."םלועל הלכי אל יערזש ןוצר יהי ךכ םלועל הילכ לבקמ וניא רפע המ .היהת
יכ .םחלהמ רתוי ףוסניא יפ אוה לבא ,םחלהמ תוחפ הברה הארנ אוה רפעה
רמשמה רמוחה ילב רתוי שבייתי אוה רתוי ללכושמ אוהש לככ הזה םחלה
תסיפתמ ררחתשתשכ .הילכ לבקמ אלש המ אוה רפעה .וילע רומשיש "אירבה"
התא .םחלהמ אלו חמוצ לכה רפעהמש ןיבת ,רפעה תסיפת לא בושתו םחלה
אציש םחלהמ אלא םיטחהמ קר אל לעפתמ התא ךכ-רחא ,םיטחהמ לעפתמ
ךישממ אוה םיקיספמ םיטחה לכשכ םגש רפעהמ לעפתמ ינא לבא .םיטחהמ
.חימצהל לוכי אוה יכ ,רוקמה אוה יכ ,ולש חוכה תא
ךורב שודקה תא ךילממ םלועה לכ ירשת ,ןסינ הז ירשת ."'ה ינפלמ ןיק אציו"
הנושארה םעפבו ,הזה דיקפתה תא ומצע לע לבקמ םלש םע ןסינבו ,וילע אוה
.םלועה ןמ ץמח תיבשהל אוה ךורב שודקה לש ודיקפת תא לבקמ אוה

.היתוכרבו הנש לחת היתוללקו הנש הלכת

 

Designed by
<A t a r t e c>

Home | Contact Us | Keren Yishai | Rav Mordechai Elon
Learn the Mekorot | Listen to the Shiur